O nás

Jsme právní oddělení účetní a daňové kanceláře Datys Finance, s.r.o., založené v Plzni v roce 1999, které pomáháme s právní agendou, se vším "legal".

Soustředíme se na poskytování právních konzultací týkajících se činnosti / aspektů naší certifikované účetní a daňové kanceláře, zpracovávání právních stanovisek a analýz, přípravu a kontrolu smluvních / podkladových dokumentů a posuzujeme uzavírané smlouvy našich klientů. Svým klientům zpracováváme právní audity i je zastupujeme před orgány státní správy.

Jsme tým s dlouholetými zkušenostmi z nadnárodních firem, ale zároveň si dobře uvědomujeme lokální aspekty i ceny. S našimi klienty pravidelně komunikujeme, navrhujeme řešení v rámci všech platných zákonů a standardů. S našimi klienty jsme 365 dní v roce. Jsme Datys a jsme s vámi již 16 let.

V životě i v podnikání nastávají situace, kdy se střetne problematika právní, účetní a daňová a je nezbytné získat odborný nezávislý pohled. Umíme pro Vás navrhnout taková řešení obchodních i jiných vztahů, která jsou bezpečná a zároveň efektivní, jak z daňového, tak právního hlediska.

Nabízíme Vám tým zkušených odborníků, kteří Vám flexibilně a s přihlédnutím k Vašim potřebám budou oporou při realizaci nejrůznějších právních kroků (vznik společnosti, volba optimální formy a struktury podnikatelského subjektu, přeměny společností, prodeje podniků či jejich částí, nákup a prodej nemovitostí apod.). K Vašemu zadání přistoupíme komplexně a v případě potřeby jsme připraveni zapojit odborníky ze spolupracujících daňových i právních kanceláří.

Služby

Pro naše klienty nabízíme služby v oblasti:

I ) poskytování právních konzultací
II) zpracovávání právních stanovisek a analýz, řešení obchodních sporů
III) příprava a kontrola smluvních dokumentů, posuzování uzavíraných smluv

IV) daňové strukturování a plánování, správa a ochrana majetku
V) akvizice a fúze
VI) právní audit

Garantujeme Vám, že v průběhu celého procesu, budeme aktivně vyvíjet snahu, abyste:

• maximalizovali výsledný efekt
• minimalizovali náklady
• minimalizovali čas potřebný k realizaci

Děkujeme Vám za důvěru, se kterou se na nás obracíte.

Aktuality

Dlouhodobé ošetřovné zaváděné novelou zákona o nemocenském pojištění

Dne 16. 8. 2017 byla Senátem projednána novela zákona č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, čímž došlo k vytvoření nové pojistné dávky v rámci nemocenského pojištění, a to dlouhodobé ošetřovné. Tento institut slouží k zajištění dlouhodobé péče v domácím prostředí, pokud ošetřovaní osoba má závažnou poruchu zdraví apod. Pojištěnec (zaměstnanec i OSVČ) musí být z okruhu blízkých příbuzných nebo žít s ošetřovaným ve společné domácnosti. Podpůrčí doba může trvat maximálně 90 kalendářních dní.
Tato novela byla postoupena k podpisu prezidentovi dne 23. 8. 2017.
— zdroj: www.psp.cz

Zákon č. 170/2017 Sb., tzv. daňový balíček 2017 účinný od 1. 7. 2017

Již dlouho očekávaná novela byla konečně schválena a za několik dní nabyde účinnosti. Proto jen v krátkosti, co nám přináší:
• Omezení výdajových paušálů,
• Daňové zvýhodnění na další dítě,
• Zavedení paušální daně i pro podnikatele se zaměstnanci,
• Předmětem finančního leasingu může být již pouze hmotný majetek,
• Příjmy za závislé činnosti malého rozsahu budou podléhat srážkové dani ve výši 15%,
• Nově je zde možnost, že zaměstnanec může učinit prohlášení k dani elektronicky, pokud je projev vůle jasně prokazatelný,
• Institut nespolehlivé osoby – obdobný jako nespolehlivý plátce, ale vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty,
• Objevuje se možnost ručit virtuální měnou v daňovém řízení, v tomto smyslu bitcoiny.
— zdroj: www.psp.cz

Problematika prokazování majetku

Zákonem č. 321/2016 Sb. se vložilo nové ustanovení do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který nabyl účinnosti dne 1.12.2016. Tato ustanovení nám mimo jiné upravují prokazování původu majetku, přičemž na základě dané novely je k tomuto úkonu oprávněn vyzvat správce daně, a to u osob, jejichž rozdíl v nárůstu jmění oproti příjmům či spotřeba činí více než 5 mil. Kč.
V daném případě je tak osoba povinna doložit nabytí věcí. V určitých momentech však může dojít k tzv. „důkazní nouzi“, jelikož poplatník nemusí vlastnit žádný dokument, jak věc nabyl či pozbyl, jako příklad lze uvést darování či ztrátu věci.
V těchto případech je správce daně oprávněn dodanit u poplatníků, kteří neprokázali rozdíl majetku, a to standartní sazbou. Další okolností je fakt, že i pokud je prokázáno získání příjmů, ale již uplynula lhůta pro stanovení daně, je správce oprávněn podat oznámení ze spáchání daňového trestného činu, přičemž promlčecí doba činí až 15 let. Horní hranice u porušení povinnosti učinění pravdivého prohlášení o majetku je nyní stanovena na 3 roky a nově se stanovuje i peněžitý trest.
— zdroj: www.zmenyzakonu.cz

Kontakt

Sídlo a kancelář: sady 5. května 303/46,
301 00 Plzeň
IČO: 25239830
DIČ: CZ25239830
Telefon: (+420)777964512
Email: datys@datys.cz
Č.b.ú.: 666084001/5500

ÿ